Cách tính, cách chọn thời điểm làm bông trên cây bưởi da xanh tơ năm 2023 Update 04/2024

Bưởi da xanh mỗi năm cho một vụ trái. Để đạt được hiệu quả kinh tế cao, nhà vườn thường tác động điều khiển sao cho vụ trái vào các dịp lễ tết. Có như vậy giá trị kinh tế đạt cao nhất. Dịp lễ tết Nguyên Đán là thời điểm giá bưởi da xanh cao, nhu cầu nhiều. Do vậy việc điều chỉnh thời điểm thu hoạch bưởi da xanh vào dịp tết được nhiều nhà vườn đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ thực tế, để hỗ trợ một số thông tin cần thiết cho bạn đọc về thời điểm làm bông trên cây bưởi da xanh tơ năm 2023, cẩm nang cây trồng thực hiện bài viết cách tính, cách chọn thời điểm làm bông trên cây cây bưởi da xanh tơ năm 2023 với những nội dung sau:

Cách tính thời vụ làm bông bưởi da xanh? Thời điểm nào làm bông bưởi da xanh là tốt nhất? Muốn thu hoạch vưởi da xanh vào dịp tết thì xử lý làm bông vào tháng mấy? Các mốc thời điểm chăm sóc bưởi da xanh cần chú trọng? Muốn thu bưởi da xanh vào tết thì làm thế nào?

Chọn thời điểm làm bông cho cây bưởi da xanh tơ năm 2023.

1. Làm bông bưởi da xanh cần quan tâm để thời điểm nào?

– Thời gian tạo mầm hoa: Đối với cây bưởi tơ thời gian tạo mầm hoa có thể kéo dài từ 30-60 ngày. Trung bình từ 35-40 ngày. Khoảng thời gian nay phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trường hợp thời tiết thuận lợi cho tiết làm bông: nắng ráo, không mưa thì khoảng thời gian tạo mầm hoa ngắn. Ngược lại nếu gặp mưa, trời âm u, gió, không khí ẩm có thể kéo dài đến 60 ngày, đôi khi tỷ lệ thành công thấp. Cách nhận diện tạo mầm hoa thành công: Các mầm hoa cương lên ở các mắt lá, tỷ lệ nhú hoa trên vườn, trên cây đạt 20% .

– Thời gian từ khi lặt lá đến bưởi nhú bông: Tiến hành lặt lá khi kết thúc quá trình tạo mầm hoa, khoảng thời gian lặt lá đến nhú hoa kéo dài từ 15-20 ngày. Giai đoạn này tỷ lệ thành công phụ thuộc vào thời tiết và quy trình chăm sóc. Nếu thời tiết nắng ráo thì chồi bông phát triển nhanh và thời tiết bất thuận chồi bông phát triển chậm. Quá trình chăm sóc bón phân đầy đủ và có thể sử dụng một số hoạt chất kích bông như GA3, NAA, KNO3, … sẽ giúp rút ngắn thời gian giai đoạn này.

– Thời gian từ nhú bông đến khi bông nở: Giai đoạn này thường kéo dài 15 ngày. Cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh hại tấn công mầm bông, đặc biệt là đối tượng bọ trĩ.

– Thời gian từ khi bông nở đến khi xả nhị đậu trái: 3-4 ngày. Giai đoạn này cực kỳ nhạy cảm, quyết định đển tỷ lệ đậu trái.

– Thời gian từ khi đậu trái đến khi thu hoạch: 225-240 ngày. Thời gian dài hay ngắn phụ thuộc nhiều vào quy trình chăm sóc cây giai đoạn nuôi trái.

2. Cách tính thời điểm làm bông bưởi da xanh để thu trái vào tết

-Thời điểm dự kiến làm bông bưởi dạ xanh năm 2023: Ngày tạo mầm hoa: 07/04/2023 dương lịch ( 17/02/2023 âm lịch); Ngày lặt lá: 11/5/2023 dương lịch ( 22/03/2023 âm lịch); Ngày nhú hoa: 31/05/2023 dương lịch (13/04/2023 âm lịch); Ngày hoa nở: 14/06/2023 dương lịch (27/04/2023 âm lịch); Ngày xả nhị, đậu trái: 18/06/2023 dương lịch (01/05/2023 âm lịch); Ngày thu hoạch: 02/02/2024 dương lịch (23/12/2023 âm lịch).

– Thời gian làm bông có thể thay đổi trước, sau khoảng 15 ngày. Các thời điểm thực hiện kỹ thuật của giai đoạn sau phụ thuộc vào quy trình xử lý của giai đoạn liên trước. Trong quá trình xử lý chăm sóc đối với cây bưởi tơ có 2 giai đoạn có biến động thời gian lớn là giai đoạn tạo mầm hoa và giai đoạn nuôi trái. Tuy nhiên giai đoạn quyết định đến năng suất trái là giai đoạn bông nở đến xả nhị đậu trái non. Cần đặc biết chú trọng để thời điểm này gặp điều kiện thời tiết tốt nhất.